13. Agile, Scrum en LEAN voor OOP-en OP-teams

Maak kennis met resultaatgerichte en wendbare (‘Agile’) werkmethoden:

 • Meer effectiviteit en resultaat voor teams in het onderwijs.
 • Inspelen op continu veranderende wensen van leerlingen en maatschappij.
 • Hogere klanttevredenheid, meer werkplezier en betere afstemming van werkdruk.

Overal in het onderwijs functioneren teams met concrete taken, zoals het verzorgen van (een onderdeel van) een opleiding of het verlenen van facilitaire diensten. De samenwerking binnen de teams bepaalt niet alleen de efficiency van het gehele team, maar ook het persoonlijk welbevinden van de teamleden. Wanneer er druk op een team komt te staan, is het zaak dat de aandacht niet versnipperd raakt waardoor resultaten uitblijven.

Binnen de ICT-wereld is een nieuwe filosofie voor resultaatgericht teamwork ontwikkeld, waar ook het onderwijs zijn voordeel mee kan doen: ‘Agile’ werken wat als kern heeft een hoge(re) mate van wendbaar en flexibel zijn naar de klant/burger/maatschappij.

 Het ‘Agile-manifest’ werd begin deze eeuw geschreven door programmeurs die hun klassieke planmatige werkwijze zagen vastlopen. Ze formuleerden een nieuwe aanpak voor teamwork met de volgende vier uitgangspunten:

 • mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
 • opgeleverde deelprojecten boven allesomvattende documentatie of plannen;
 • samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 • inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

De bekendste uitwerking van het manifest is Scrum, een werkmethode waarbij de werkzaamheden worden opgedeeld in ‘Sprints’. Dit zijn herkenbare, concrete resultaten die het team binnen een vastgelegde (liefst vrij korte) periode wil bereiken. Teamleden committeren zich hieraan en bespreken dagelijks de voortgang. Er is ruimte voor aanpassingen, bijvoorbeeld omdat iets tegenzit of er voortschrijdend inzicht is. Naast de (uitvoerende) rol die de teamleden vervullen, kent Scrum de rol van de master (een dienend leider van het team) en van de owner (degene die actief contact onderhoudt met de stakeholder/opdrachtgever om te bepalen welk werk gedaan moet worden).

De toepassing van Scrum in teams, vanuit het Agile gedachtengoed, resulteert in een sneller inspelen op wat de leerling (resp. de ouder) wil en hiermee in een beter resultaat. Het doet tevens een beroep op een hoge mate van zelfsturing of zelforganisatie van teams.

 

Algemeen

Voordelen van Agile en Srum voor het onderwijs

In het onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Scrum en andere vormen van Agile werken. Niet alleen omdat traditionele werkwijzen met beleids- en uitvoeringsplannen te traag worden voor de 'snelle' uitdagingen van vandaag Bijvoorbeeld het andere leren met ICT door leerlingen die ‘digitaal geboren zijn’). Ook past Agile goed bij het onderwijs, omdat men traditioneel gewend is te werken vanuit teams (onderbouw/bovenbouw, vaksecties, afdelingen, ondersteunende diensten). Teams die vanouds gewend zijn een bepaalde autonomie te hebben, maar die tegenwoordig alle te maken hebben met het doorvoeren vernieuwingen in een tijd met hoge werkdruk (lerarentekort).

Wat Agile en Scrum goed bij het onderwijs doet passen, is dat met elkaar samenwerkende mensen centraal staan in plaats van gedetailleerde, vastliggende plannen. Scrum kent de flexibiliteit die in het onderwijs welkom is, maar biedt teams tevens focus, resultaat en werkplezier. Tijdens deze tweedaagse cursus/workshop maakt u kennis met onder meer Agile-Scrum en LEAN en werken we de toepassing van deze werkmethoden binnen onderwijsinstellingen concreet uit. LEAN is een zeer productieve manier van werken omdat het de processen optimaliseert naar een beter resultaat zonder verspilling of vertraging.

Inhoud

Inhoud van de tweedaagse workshop

De uitgangspunten van Agile, Scrum en Lean

 • Ontstaan van het manifest en de vier uitgangspunten
 • Toepassing van de Agile filosofie en werkmethoden buiten de IT-wereld
 • Geen doel maar middel: snelheid, wendbaarheid en de 80/20 regel
 • Maximale toegevoegde waarde realiseren tegen minimale inspanning

De toepasbaarheid in en voordelen voor het onderwijs

 • Agile werken in onderwijsteams, facilitaire teams en HRM-teams van scholen
 • Samen verantwoording dragen voor planning, resultaat en werkdruk
 • Doelgerichtheid, zelfsturing, verantwoordelijkheid en werkplezier in teams
 • Elkaar (durven) aanspreken, transparantie over de voortgang
 • Resultaatgericht blijven in de hectiek van alledag
 • Agile lesgeven aan groepen leerlingen/studenten

Scrummen in de dagelijkse praktijk

 • De drie rollen van Scrum (owner, master en teamlid) en wie dit zijn op school.
 • De Sprint: herkenbare, zichtbaar verbeterde en werkende onderdelen van ‘jouw’ product
 • De toegevoegde waarde: doelen en wensen vastgelegd in Backlogs.
 • De dagelijkse Scrum; Sprints uitvoeren en afsluiten; nieuwe Sprints starten.

Leren scrummen (uitwerken van een praktijkcase)

 • Opstellen van een Backlog
 • Vertalen van de Backlog naar Sprints
 • Voortgang bewaken en Sprint evalueren

Het realiseren van een Agile mindset

 • Hoe kunnen teams meer eigenaarschap realiseren voor hun werk en hun samenwerking?
 • Hoe kunnen teams en leiding op een iteratieve wijze meer en sneller kwaliteit leveren voor de leerling en de ouder?

Wat is de toegevoegde waarde van Agile en/of Lean voor onze school?

 • Een aanpak die is gericht op continu verbeteren en vergroten van de wendbaarheid naar wat ouders, maatschappij en leerlingen van ons als school en onze medewerkers verwachten;
 • Een continu proces van leren en verbeteren, gericht op concrete, geformuleerde resultaten;
 • Een verhoogde kwaliteit: van zowel onze processen als ook van onze mensen;
 • Een goede samenwerking en krachtige teams zijn belangrijke sleutelelementen hierbij.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor teammanagers en HRM-functionarissen van onderwijsinstellingen, die nieuwe wegen zoeken voor het sneller, doel- en resultaatgerichter laten functioneren van hun teams. Naar aanleiding van deze kennismaking kan in-company een implementatie worden verzorgd.

Tijdsbesteding

Tweedaagse workshop/training in-company. De mogelijkheid tot individuele deelname op open inschrijving wordt oop een later moment geopend.