Klachtenprocedure en geschillenregeling

FiAC Opleidingen & Trainingen/ Schoolzakelijk Studiecentrum heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan en zal de door haar aanvaarde werkzaamheden naar beste inzicht, kunde en overeenkomstig de eisen van goed vak­man­schap, uitvoeren. De verplichting die FiAC/ Schoolzakelijk aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
Tijdens de uitvoering van een training / cursus kan het voorkomen dat u als afnemer niet tevreden bent en/of een klacht heeft. Wij verzoeken u ten allen tijde dit direct bij ons te melden. FiAC/ Schoolzakelijk zal uw melding met zorg behandelen en er daarbij naar streven in onderling overleg met u tot een goede oplossing te komen.

FiAC/ Schoolzakelijk klachtenprocedure en geschillenregeling

Om uw formele rechten als afnemer te versterken en te borgen heeft FiAC een eigen klachtenprocedure en is het aanvullend, via het lidmaatschap bij de NRTO, aangesloten bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs. De klachtenprocedure van FiAC/ Schoolzakelijk staat hieronder beschreven.

Indien op­drachtgever of cursist menen een gegronde klacht te hebben, dan kan hiervan binnen een termijn van 2 maanden na uitvoering van de werkzaamheden melding worden gemaakt bij FiAC/ Schoolzakelijk, postbus 89, 2210 AB, Noordwijkerhout. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten ter zake verliest. Klachten worden vertrouwelijk en met uiterste zorg be­handeld.

Onder een klacht wordt verstaan, een klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training, of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
Klachten over de uit­voering van de overeenkomst die­nen volledig en duidelijk omschreven worden. Deze dienen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van FiAC/ Schoolzakelijk.

De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 10 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst (m.u.v. reguliere zomervakantie). De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
Mocht de oplossing/ het verhelpen van de klacht langer duren dan de aangegeven 4 weken, dan zal de klager daarvan binnen deze gestelde termijn, schriftelijk van in kennis worden gesteld. Het uitstel zal zijn toegelicht inclusief een indicatie wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.
FiAC/ Schoolzakelijk streeft ernaar klachten in onderling overleg , binnen gestelde termijnen op te lossen. Indien partijen onderling niet tot een oplossing komen, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen regeling (zie hieronder).
Van elke klacht wordt een dossier bijgehouden. Dit klachtendossier wordt tot 2 jaar na afhandeling bewaard. Als afhandelingsdatum wordt gezien de datum waarop de klant aangeeft dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld en/of de geschillencommissie Particulier Onderwijs uitspraak heeft gedaan.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen ontstaat een geschil dat aanhangig gemaakt kan worden bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. www.degeschillencommissie.nl.
De geschillencommissie is ingesteld om geschillen tussen de consument en de leden van de vereniging NRTO te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het lid te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Er kan pas beroep op de geschillencommissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij de onderwijsinstelling is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid
FiAC/ Schoolzakelijk volgt de beslissing van de geschillencommissie als een bindend advies (zie ook art 16 van de algemene voorwaarden FiAC)