Overzicht studiedagen 2019

Studiedag Belastingen

Vindt plaats op 25 januari 2019!

Tijdens deze studiedag staan de loonheffingen en de BTW, voor zover relevant voor onderwijsinstellingen, centraal. Daarbij ruim aandacht voor actualiteiten, zoals het Belastingplan 2017, de sinds 2015 verplichte werkkostenregeling, de vervanging van de VAR door modelovereenkomsten (1 mei 2016) en recente  beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën. Daaronder een belangrijk besluit uit augustus 2014 over de (praktische) werkingssfeer van de BTW-onderwijsvrijstelling. Tevens wordt stilgestaan bij formeelrechtelijke aspecten, zoals het (tijdig) doen van aangifte en betaling; het maken van bezwaar, en dergelijke. ​Meer informatie...

Sociale media & online incidenten (Schoolveiligheid 2.0)

Vindt plaats op 25 januari 2019!

Tijdens deze studiedag krijgt u inzicht in wat jongeren online doen en welke online risico’s niet mogen ontbreken in een veiligheidsplan. In de middag gaat u in groepjes aan de slag met actuele casuïstiek zoals online pesten, sexting en dreigtweets en vormt u zich een beeld van mogelijk veiligheidsbeleid. Na afloop bent u in staat om met praktische tips en handvatten uw eigen schoolveiligheidsplan onder de loep te nemen en wenselijke acties te benoemen om bij online incidenten adequaat te reageren.  Meer informatie...

Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement

Vindt plaats op 1 februari 2019!

Tijdens deze dag zal uitgebreid worden ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting en de gevolgen die deze gaan hebben voor de rol tussen schoolbestuur en gemeenten en de schoolfinanciën. Specifiek zal er worden ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving,  het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting, de mogelijkheden voor renovatie en verder alle ontwikkelingen en verplichtingen op het terrein van duurzaamheid van schoolgebouwen. Na deze dag heeft u een goed inzicht in de ontwikkelingen rondom huisvestingsmanagement in het onderwijs en voldoende handvatten om het overleg met uw gemeente goed voorbereid aan te gaan. Meer informatie...