Scholingsplan

Aan de kwaliteit van het (ondersteunend) personeel binnen onderwijsinstellingen worden steeds hogere eisen gesteld. Scholing is een goed instrument om deze kwaliteit te realiseren. Om effectiviteit (rendement) en efficiency van scholingsactiviteiten te waarborgen dient scholingsbeleid afgestemd te worden op de interne en externe ontwikkelingen binnen de school en de inzet van andere personeelsinstrumenten. Dit kan alleen goed gebeuren indien het scholingsbeleid expliciet geformuleerd is en een scholingsplan aanwezig is.

Algemeen

FiAC ondersteunt op dit moment scholen in het VO en BVE bij het opzetten van een gestructureerd scholingsbeleidsplan voor onder meer het onderwijs ondersteunend personeel. Hierbij wordt een eenvoudig en praktisch model gebruikt. Scholen ontwikkelen daarbij een eigen visie op het functioneren van hun medewerkers en stellen de daarbij behorende competenties vast. Vervolgens wordt een leertraject voor de medewerkers vastgesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de interne opleidings- en leermogelijkheden binnen de school. Dit resulteert in een optimale afstemming van het leren op de dagelijkse werkzaamheden.

Doelstelling

Doel van het adviestraject is in veel gevallen te omschrijven als "het opzetten van een gestructureerd HRD-beleidsplan (Human Resource Development; scholingsbeleidsplan) op basis waarvan het aanwezige streefbeeld (competenties) t.a.v. de medewerkers gerealiseerd kan worden en waarmee ingespeeld wordt op knelpunten en beleidsprioriteiten binnen de organisatie in de komende jaren”.

Het te ontwikkelen beleidsplan moet daarbij praktisch en oplossingsgericht zijn en een leidraad vormen voor de verdere professionalisering en scholing  van de organisatie en de medewerk(st)ers in de komende 5 jaar.

Werkwijze

Het plan van aanpak om te komen tot het beleidsplan bestaat uit een aantal stappen: 

Stap 1: vooronderzoek

Allereerst zal door FiAC een 'quick-scan' plaatsvinden. Op basis van vragenlijsten, analyse van aanwezige beleidsdocumenten en interviews vindt een inventarisatie plaats van de ontwikkelingen en knelpunten binnen de onderwijsinstelling die direct gevolgen hebben voor het personeels- en scholingsbeleid. Ook de huidige situatie rondom het opleiden en het leren binnen de instelling zal daarbij in kaart worden gebracht.

Stap  2: vaststellen visie op medewerkers, het te voeren personeelsbeleid en het opleiden van medewerkers

Welke aandachtspunten zijn er en hoe kijkt de instelling tegen het opleiden van medewerkers aan / wat zijn de mogelijkheden binnen de eigen werkomgeving en welke betrokkenheid kunnen we van het management verwachten? Middels een aantal interviews worden de mogelijkheden en de aanwezige visie in kaart gebracht.

Stap 3: vaststellen van de gewenste (kern) competenties

Voor de  diverse functionarisgroepen wordt aangegeven welke vaardigheden, eigenschappen en kennis aanwezig moet zijn om succesvol te kunnen opereren. Daartoe worden voor de medewerkers zg. kerncompetenties geformuleerd.

Stap 4: vaststellen van beleidsprioriteiten

Hierbij worden de beleidsprioriteiten en speerpunten binnen de onderwijsinstelling , waarbij opleidingen en rol kan spelen, in kaart gebracht. Deze beleidsprioriteiten en de daarbij horende opleidingsdoelstellingen zullen de basis gaan vormen voor het uiteindelijk te ontwerpen leertraject.

Stap 5: vormgeven van het leertraject  (uitwerking)

Een leertraject voor de doelgroep met de leerdoelen en de verschillende scholingsactiviteiten wordt uitgewerkt en beschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met interne (leren op de werkplek) en externe mogelijkheden. 

Stap 6: verwerking eindresultaten

De laatste fase omvat het verwerken en beschrijven van de resultaten in het scholingsbeleidsplan en opzet van een concept leertraject en de presentatie van deze documenten aan direct betrokkenen.

Eindresultaat

Het eindresultaat bestaat uit een opleidingsplan waarin beschreven:

  • Beleidsprioriteiten en actuele knelpunten binnen de onderwijsinstelling in de komende jaren die direct gevolgen hebben voor het opleiden en personeels- en scholingsbeleid binnen de instelling.
  • Het competentieprofiel voor de diverse categorieën medewerkers.
  • Visie op vormgeven van het opleiden en leren binnen en buiten de onderwijsinstelling. Hierbij is veel aandacht voor de directe werkomgeving als leeromgeving en het zg. ervaringsleren.
  • Het vaststellen van de beleidsprioriteiten en speerpunten waarbij het leren en het opleiden van medewerkers een centrale rol kan spelen (de opleidingsthema’s).
  • Plan van aanpak om te komen tot invulling van de geformuleerde competenties en beleidsprioriteiten, m.a.w. het daadwerkelijke leertraject. Hierbij wordt expliciet aandacht gegeven aan de transfer van de kennis naar de werkplek.
  • Aanvullend personeelsbeleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het in kaart brengen van uw scholingsbehoefte of het opzetten van een scholingsbeleidsplan. Neem dan contact met FiAC, drs. H.A. Visschedijk, 0252-340413.