Diensten

Studiecentrum Schoolzakelijk kan voor u diverse onderzoeken, keuringen en advieswerkzaamheden verrichten. Het gaat onder meer om:

Scholingsplan
Aan de kwaliteit van het onderwijs ondersteunend personeel worden steeds hogere eisen gesteld. Scholing is een goed instrument om deze kwaliteit te realiseren. Dit vereist een expliciet geformuleerd scholingsbeleid, uitgewerkt in een concreet scholingsplan.

APK voor schoolgebouwen
De kwaliteit van het schoolgebouw beïnvloedt direct en indirect de leer- en doceerprestaties. Ook speelt deze een rol bij de schoolkeuze van ouders en leerlingen. FiAC heeft een APK-achtige methode om de kwaliteit en de veiligheid van hun schoolgebouw  te meten en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De Arbo-wet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is geen eenmalige zaak. De RI&E dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting. 

APK voor schoolgebouwen
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Scholingsplan