Studiedag CAO VO

Tussen de complexe regels ligt route naar eigen personeelsbeleid

De CAO voor het Voortgezet Onderwijs staat bekend als een complex document. Je weg erin vinden vraagt de nodige voorkennis. Deze studiedag verklaart de structuur en de belangrijkste bepalingen van de cao VO. Deelnemers krijgen inzicht welke ruimte de complexe regels laten voor het uitwerken van een eigen personeelsbeleid door VO-scholen.

Algemeen

De studiedag behandelt de opbouw en de reikwijdte van de cao VO en neemt de deelnemers mee naar de intenties achter de regels. Een deel van de bepalingen is twintig jaar oud en kwam tot stand in de begintijd van de lump sum bekostiging. Sindsdien is er veel veranderd, waarbij de grotere beleidsvrijheid die scholen kregen, pas voor een deel is ingevuld. Aangegeven wordt waar nog ruimte is voor meer eigen beleid.

Tevens wordt belicht hoe actuele thema’s als verlaging van de werkdruk zich verhouden tot de soms gedateerde cao-bepalingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, die deelnemers zelf mogen aandragen, wordt uitgewerkt hoeveel beleidsruimte scholen hebben om hun personeelsbeleid vanuit eigen prioriteiten verder vorm te geven. Voorzover mogelijk zal er informatie worden verstrekt over de actuele situatie in de momenteel lopende onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Inhoud

Inhoudelijke toelichting op de cao VO

  • Hoofdstukindeling en inhoud.
  • Toepassing en uitwerking van diverse artikelen.

Van cao VO naar personeelsbeleid

  • Arbeidsduur, betrekkingsomvang en dienstverband
  • Taakbeleid, seniorenbeleid
  • Verlof
  • Scholing en persoonlijke ontwikkeling
  • Loopbaanbeleid
  • Functiewaardering
  • Gegevens in het personeelsdossier

Tijdens deze studiedag worden ook voorgenomen veranderingen in de cao en andere actualiteiten benoemd. Met eigen casuïstiek kunnen deelnemers ervaren in hoeverre de CAO VO de prioriteiten van het personeelsbeleid mogelijk maakt dan wel belemmert.

Bijzonderheden

Deze studiedag is een apart te volgen onderdeel van de cursus ‘Personeelsmedewerker in het VO’.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 22 november 2019.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 495,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden