Financiële kennis en inzicht voor onderwijsmanagers

Krijg grip op geld: begroten, budgetteren en beleid onderbouwen

Tweedaagse cursus over wat iedere manager van een afdeling, dienst of locatie in het onderwijs moet weten over financiële onderwerpen en over het spelen van 'het financiële spel': 

 • Inzicht in de bekostiging en de financiële situatie van de eigen instelling/ afdeling
 • Begroting, budgetbeheer en verantwoording voor de eigen afdeling of dienst
 • Eigen (beleids)voorstellen financieel onderbouwen en sterker bepleiten.


Krijg meer grip op geld als 'non-financial' !

Algemeen

Schoolmanagers en teamleiders beschikken in veel situaties over eigen budgetten. Dit betekent dat zij te maken krijgen met beleidsplannen maken, begrotingen opstellen en het afleggen van verantwoording hierover. Kennis van financieel management, waaronder het vertalen van (onderwijs)beleid in financiële cijfers, het opstellen en leren doorgronden van een begroting en het kunnen lezen van een budgetverantwoording/ jaarrekening, wordt bij deze doelgroep dan ook wenselijk geacht. 

Deze 2-daagse cursus ‘Financiële kennis en inzicht voor onderwijsmanagers’ belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee onderwijs- en afdelingsmanagers op het terrein van financieel management worden geconfronteerd en biedt instrumenten om als manager financiële informatie te genereren en te beoordelen en daarmee kosten te beheersen. 

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden binnen het onderwijs, zowel van onderwijsafdelingen als van ondersteunende diensten. Doel is als manager een steviger gesprekspartner op financieel terrein te zijn richting schoolleiding en/of schoolbestuur.
De cursus is opgebouwd rondom 3 hoofdthema’s: 

 • Basiskennis bekostiging, budgettering en verantwoording
 • Het verwerken van beleid en activiteiten in de eigen afdelings-/ schoolbegroting
 • Het financiële spel intern/extern beheersen.

Middels deze thema’s verwerft u vaardigheid en kennis om op een volwaardige wijze de begrotingsvoorbereiding binnen uw onderwijs afdeling ter hand te nemen.

Inhoud

Inleiding schoolfinanciën / financieel management in het onderwijs

 • Hoe is de bekostiging in het onderwijs geregeld?
 • Financieel beleid in relatie met strategisch beleid (onderwijs/ personeel/ huisvesting);
 • De financiële planning&control cyclus binnen de onderwijsinstelling
 • De financiën van de eigen school doorgronden.

Het financiële begrippenapparaat en het lezen van de financiële cijfers

 • Opbrengsten en kosten, inkomsten en uitgaven;
 • Afschrijvingen, reserves en voorzieningen. 
 • Het lezen en analyseren van de jaarrekening :uitleg en analyse van de balans, winst en verliesrekening;
 • Inzicht in schoolvermogen, reserves en voorzieningen;

Van schoolbegroting naar afdelingsbudgetten: 

 • De begroting en budgettering: van schoolbegroting naar afdelingsbegroting en -budgetten
 • Bepalen van de informatiebehoefte t.b.v. begrotingsvoorbereiding 
 • Welke begrotingsdelen bovenschools en welke school/ afdelinggebonden?
 • Het verwerken van beleid en activiteiten in de exploitatie/schoolbegroting: inhoudelijke plannen vertalen in geld; Koppeling van middelen aan doelen
 • Vormgeven van een schoolbegroting: Zichtbaar maken van kosten en opbrengsten.

De budgettering

 • Werken met afdelingsbudgetten in de school; Voorwaarden aan budgettering
 • Budgettoewijzing in aansluiting op beleidsplannen;
 • Het beschikken over een budget: budgetverantwoordelijkheid van afdelingsmanager/ schooldirecteur; 
 • Budgetoverzichten en financiële rapportages.

Het financiële spel beheersen! 

 • Welke financiële ruimte heeft de afdeling/school?
 • Eigen (beleids)voorstellen financieel onderbouwen en bepleiten
 • Hoe gaan we om met tekorten en overschotten? 
 • Financiële analyse en bijsturing

Ontwikkel uw kennis en managementvaardigheden op financieel terrein!
Leer de financiële cijfers lezen en uw eigen school/afdelingsbegroting voor te bereiden.

 

Bijzonderheden

Doelgroep
Onderwijsmanagers, schooldirecteuren en staffunctionarissen in het onderwijs die hun kennis van schoolfinanciën en managementvaardigheden op financieel terrein op efficiënte wijze verder willen ontwikkelen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Deze cursus wordt gegeven door Cock Raaijmakers en Ronald te Loo, die ook de FiAC-leergang Financieel Management verzorgen. Door deelnemers aan deze leergang worden zij omschreven als ervaren, deskundig en inspirerend.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 12 en 26 maart 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.195,-, vrijgesteld van BTW.