Leergang ICT-beleid en -beheer in het onderwijs

Geef leerlingen en ICT-voorzieningen een hoger (leer)rendement

Onderwijs kan niet meer zonder ICT. Uitval van voorzieningen verstoort tegenwoordig vrijwel alle processen op school. Beleid en beheer van ICT moeten hierom op professioneel niveau liggen. Deze driedaagse leergang is bedoeld om de deskundigheid van managers en stafmedewerkers te verhogen. Tijdens de leergang werken zij concreet aan:

 • een ICT-beleidsdocument (strategisch niveau),
 • een concept uitvoeringplan ICT-beleid waarin projecten worden benoemd,
 • een concept plan van aanpak voor de realisatie van deze project(en),
 • een concept inkoopplan (met aanbestedingsstukken en inkoopvoorwaarden). 

Algemeen

Deze leergang behandelt het ontwikkelen, instrumenteren en uitvoeren van ICT-beleid voor onderwijsinstellingen en scholengroepen. Vanuit de onderwijsvisie wordt beleid ontwikkeld voor de verdere uitbouw van de ICT-voorzieningen in de komende jaren.

Vervolgens komt de praktische uitvoering van dit ICT-beleid aan de orde. Er is aandacht voor de infrastructuur maar ook voor de personele bezetting (omvang, beschikbare competenties), de alledaagse zakelijke bedrijfsvoering (financiële administratie, facilitair beheerssysteem) en het beheren en beschermen van een bijzondere soort persoonlijke gegevens: de leerresultaten.

Uitgebreid wordt ook stilgestaan bij uitbesteding en inkoop, waarbij nieuwe inzichten over het borgen van de performance worden gebruikt: op bepaalde onderdelen van de infrastructuur domineren kwaliteitseisen, waarnaast standaard hardware via dynamische inkoop juist op prijs wordt geselecteerd.

Deelnemers hebben na de leergang meer inzicht in beleids- en besluitvorming rond ICT-voorzieningen in het onderwijs. Ze zijn in staat de samenhang tussen deelterreinen te zien en de juiste technische, economische en onderwijskundige prioriteiten te stellen. Hierdoor  kunnen zij op integrale wijze vormgeven aan ICT-beleid en ICT-beheer binnen hun onderwijsinstelling.

Inhoud

Dag 1: Een ICT-beleidsplan schrijven

 • Onderwijsvisie vertalen in uitgangspunten voor een ICT-beleid
 • Actuele ontwikkelingen in ICT en maatschappij benoemen
 • Strategische keuzes maken en prioriteren
 • Meerjarig tijdspad uitzetten voor gemaakte keuzes
 • Besluitvorming op niveau van bestuur en directie
 • Samenwerking met de medezeggenschapsraad

Dag 2: Het ICT-beleidsplan vertalen in een concreet Plan van Aanpak

 • Beleidsdoelstellingen afzetten tegenover ‘waar staan we nu’
 • Concretisering van te nemen stappen, afstemming op onderwijsorganisatie
 • Uitwerking van een toekomstbestendige technische infrastructuur
 • Uitwerking van organisatorische voorwaarden en beheersstructuur
 • Maken van een investerings- en een exploitatiebegroting
 • Uitvoeringsplanning en verantwoordelijkheidsverdeling

Dag 3: Uitvoering van het ICT-beleid

 • Een SLA op performance baseren versus de klassieke condities
 • Kwaliteitsgerichte aanbesteding infrastructurele voorzieningen
 • Flexibele en voordelige (dynamische) inkoop van hardware
 • Maken van een beheersplan inclusief beveiligingsplan
 • Maken van een opleidingsplan voor medewerkers

Bijzonderheden

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor leidinggevenden en stafmedewerkers in het onderwijs, die verantwoordelijkheid dragen voor ICT-beleid en/of ICT-beheer en meer integraal bezig willen met het faciliteren van onderwijsvernieuwing.    

Leeromgeving en opdrachten
De leergang bestaat uit drie cursusdagen in Utrecht en wordt ondersteund met onze digitale leeromgeving. Via mijn.fiac.nl wordt achtergrondinformatie verspreid en gedeeld. Deelnemers krijgen enkele opdrachten die de inhoud van de leergang verbinden met de praktijk op hun school. Na iedere dag van deze leergang beschikken de deelnemers over een beleids- of werkdocument dat bruibaar is in de eigen schoolsituatie.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

E-learning

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Docenten

Kerndocent van de leergang is Rob Venema. Hij heeft veel ervaring als ICT-adviseur in het onderwijs. Enkele onderdelen komen voor rekening van gespecialiseerde gastdocenten Mark Schoenmakers (netwerkspecialist) en Peter van Osch (inkoopdeskundige).

Wanneer

De cursus vindt plaats op 22 april, 10 en 24 juni 2022.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.395,- (Datums onder voorbehoud.), vrijgesteld van BTW.

In-company

Onderdelen van deze leergang zijn ook beschikbaar als workshops voor groepen leidinggevenden en stafmedewerkers onderwijsinstellingen. Dit zal altijd maatwerk zijn, dus schroom niet om contact met ons op te nemen over mogelijkheden en kosten via info@fiac.nl of (0252) 340 413.